Ik ben ingeschreven. Wat nu?

Toewijzing

Je stelde je bij je inschrijving kandidaat voor woningen in een bepaald project. Nu moet je wachten tot de woningen worden toegewezen.

De toewijzing gebeurt bij voorrang aan de kandidaat die over een sterke band met het Vlabinvest-werkgebied beschikt.

Maatschappelijke binding

 • de kandidaat woont sinds zijn geboorte in het Vlabinvest-werkgebied

 • de kandidaat woonde tot voor de leeftijd van 18 jaar minimaal 10 jaar in het Vlabinvest-werkgebied

 • de kandidaat kan aantonen tien jaar in het Vlabinvest-werkgebied te hebben gewoond

Economische binding

 • de kandidaat oefent ter plaatse hoofdzakelijk en langdurig zijn job uit

Socioculturele binding

 • de kandidaat of zijn kinderen volgen onderwijs in een school erkend door de Vlaamse overheid
 • de kandidaat is in het Vlabinvest-werkgebied lid van een socioculturele instelling of vereniging die erkend is door de Vlaamse overheid

SWaL schrijft de kandidaat voorafgaand aan de toewijzing aan met de vraag om bewijsstukken te bezorgen om de economische binding en/of socioculturele binding aan te tonen, bij inschrijving is dit nog niet nodig.

Er dienen geen bewijsstukken toegevoegd te worden om de maatschappelijke binding aan te tonen aangezien SWaL de historiek van woonst van de kandidaat opvraagt bij de bevoegde instanties.

Het inschrijvingsdossier wordt vervolgens vervolledigd met de ingediende bewijsstukken en voorgelegd aan het beoordelingscomité van Vlabinvest.

Het beoordelingscomité van Vlabinvest onderzoekt bij elke kandidaat voor een woning die deel uitmaakt van een Vlabinvest-project of

 • hij nog voldoet aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden
 • hij voorrang krijgt op basis van de ingediende bewijsstukken.

Als het beoordelingscomité oordeelt dat de kandidaat nog voldoet aan de inkomens- en eigendomsvoorwaarden en een sterke maatschappelijke, socioculturele en/of economische band heeft met het Vlabinvest-werkgebied, krijgt de kandidaat een absolute voorrang.

Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

Ja, dat kan.

 • Je hebt bij jouw inschrijving en indienen van bewijsstukken doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.
 • Je aanvaardde een aangeboden Vlabinvest-woongelegenheid of kavel, maar wil of kan ze nadien toch niet kopen of huren.

 • Je gaat niet in op het aanbod van een Vlabinvest woongelegenheid of kavel die aan jouw keuze beantwoordt. Je wordt niet geschrapt als je een gegronde reden aantoont voor jouw weigering of wanneer je hebt geweigerd.

 • Je antwoordt niet of te laat op een aanbod van een Vlabinvest woongelegenheid of kavel. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.

 • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij jou een woning of kavel aanbieden.

 • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief of mail.

 • Je koopt een Vlabinvest woongelegenheid of kavel.