VDAB - Huurdersverplichting

Vragen en antwoorden

1. Brugpensioen - Moet een sociale huurder die op brugpensioen is zich inschrijven bij de VDAB?

Het brugpensioen (of SWT) is een regeling waardoor oudere werknemers na ontslag een bedrijfstoeslag krijgen naast hun werkloosheidsuitkering. Om in aanmerking te komen voor SWT moet men aan strenge leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. Het is dus geen pensioen in de strikte zin van het woord, maar behoort tot het stelsel van werkloosheid. Personen in dit stelsel zijn in principe verplicht om zich - aangepast - beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Dat houdt onder meer in dat men zich ook inschrijft als werkzoekende. Onder bepaalde voorwaarden kan men een vrijstelling aanvragen van deze aangepaste beschikbaarheid bij RVA. In dat geval hoeft men zich dus niet in te schrijven bij VDAB.

2. Weduwepensioen - Moet een sociale huurder die een weduwepensioen ontvangt zich inschrijven bij de VDAB?

Pensioengerechtigden hoeven zich niet in te schrijven bij VDAB, ook niet wanneer zij jonger zijn dan 65 jaar. Zij vallen onder de uitzonderingsvoorwaarde 'uitkeringsgerechtigden voor wie een uitzondering geldt in het kader van billijkheidsredenen'.

3. Overlevingspensioen - Moet een sociale huurder die een overlevingspensioen ontvangt zich inschrijven bij de VDAB?

Pensioengerechtigden hoeven zich niet in te schrijven bij VDAB. Zij vallen onder de uitzonderingsvoorwaarde 'uitkeringsgerechtigden voor wie een uitzondering geldt in het kader van billijkheidsredenen'.

4. Gezinspensioen - Als één huurder een gezinspensioen krijgt en de partner niet, moet de partner zich dan inschrijven bij de VDAB?

Ja. Het gezinspensioen geldt alleen voor de pensioengerechtigde, niet voor de partner.

5. SWT (stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag - Moet een sociale huurder die valt onder het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag zich inschrijven bij de VDAB?

Het brugpensioen (of SWT) is een regeling waardoor oudere werknemers na ontslag een bedrijfstoeslag krijgen naast hun werkloosheidsuitkering. Om in aanmerking te komen voor SWT moet men aan strenge leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoen. Het is dus geen pensioen in de strikte zin van het woord, maar behoort tot het stelsel van werkloosheid. Personen in dit stelsel zijn in principe verplicht om zich - aangepast - beschikbaar te houden voor de arbeidsmarkt tot 65 jaar. Dat houdt onder meer in dat men zich ook inschrijft als werkzoekende. Onder bepaalde voorwaarden kan men een vrijstelling aanvragen van deze aangepaste beschikbaarheid bij RVA. In dat geval hoeft men zich dus niet in te schrijven bij VDAB.

6. Student - Moet een student die sociale huurder is zich inschrijven bij de VDAB?

Ja, niet-beroepsactieve studenten die sociale huurder zijn moeten zich inschrijven bij de VDAB. Indien deze huurders een inkomen hebben omwille van een studentenjob, dan hoeven zij zich niet in te schrijven, want dan zijn ze reeds beroepsactief.

7. Onthaalouder - Moet een sociale huurder die werkt als onthaalouder zich inschrijven bij de VDAB?

Neen, want de huurder is beroepsactief.

8. Mantelzorger - Moet een sociale huurder die mantelzorg verleent zich inschrijven bij de VDAB? Is een uitzondering voorzien voor mantelzorgers die een vergoeding krijgen met het persoonsvolgend budget van personen met een handicap zich inschrijven bij de VDAB?

Ja, mantelzorgers zijn niet vrijgesteld van de huurdersverplichting, ook niet wanneer ze een vergoeding krijgen. Een werkzoekende kan wel een aanvraag indienen om een recht op vrijstelling om te solliciteren te krijgen. Zie ook: https://www.rva.be/nl/nieuws/mantelzorg-nieuwe-reglementering-voor-werklozen/
Met ingang van 1 januari 2015 kunnen volledig werklozen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld worden van de verplichting om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt indien zij mantelzorg verrichten.

Een Koninklijk Besluit van 15/04/2015 (Belgisch Staatsblad - 22/04/2015) voorziet de mogelijkheid voor een volledig werkloze om met vrijstelling van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt mantelzorg te verrichten. Met "mantelzorg" wordt bedoeld:

  • palliatieve zorg;
  • zorg voor een zwaar ziek gezinslid of een zwaar zieke bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad;
  • zorg voor een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar.

De vrijstelling wegens palliatieve zorg kan gevraagd worden voor een periode van ten minste 1 en ten hoogste 2 maanden per persoon die palliatieve zorg behoeft.

De vrijstelling wegens zorg voor een zwaar zieke (gezinslid of bloed- of aanverwant tot en met de 2de graad) of een gehandicapt kind dat jonger is dan 21 jaar kan gevraagd worden voor een hernieuwbare periode van ten minste 3 en ten hoogste 12 maanden en dit voor een totale duur van maximum 48 maanden.

Tijdens de periode van vrijstelling ontvangt de werkloze een verlaagd bedrag aan uitkeringen dat per maand ongeveer 265 EUR (in geval van palliatieve zorg of gedurende de eerste 24 maanden van de vrijstelling) of 215 EUR (vanaf de 25ste maand van de vrijstelling) bedraagt.

De nieuwe regeling gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2015.

De aanvraag gebeurt via de uitbetalingsinstelling en met een formulier C90, dat ofwel mee door de behandelende geneesheer wordt ingevuld (palliatieve zorg of zorg voor een zwaar zieke), ofwel vergezeld is van een attest van de FOD Sociale Zekerheid, dienst Personen met een Handicap (zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar)."

9. Huismoeder/vader als bewuste keuze - Moet een sociale huurder die er bewust voor kiest thuis te blijven als huismoeder/vader zich inschrijven bij de VDAB?

Ja. Deze huurder is niet beroepsactief en valt niet onder de uitzondering. De verplichting is beperkt tot inschrijving bij de VDAB.

10. Huurder kan niet werken om medische redenen - Moet een sociale huurder die niet kan werken om medische redenen zich inschrijven bij de VDAB?

Ja of neen, afhankelijk van de medische redenen.

Kan de sociale huurder niet werken omwille van arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of erkende handicap?

  • Ja. De huurder moet zich niet inschrijven bij de VDAB.
  • Nee. Er zijn andere medische redenen. De huurder moet zich wel inschrijven bij de VDAB. De verplichting is beperkt tot inschrijving bij de VDAB.

11. Is het voldoende dat één van de huurders werkt? Eén van de huurders werkt, moet de andere huurder, zich inschrijven?

Ja. Alleen de huurder die werkt moet zich niet inschrijven.

12. Ziektevergoeding van de mutualiteit - Moet een sociale huurder die tijdelijk niet kan werken omwille van arbeidsongeschiktheid zich inschrijven bij de VDAB?

De huurder moet op elk moment voldoen aan de huurdersverplichting en zal dus, op het moment dat hij/zij niet meer voldoet aan de uitzonderingsvoorwaarden, zijn/haar inschrijving in orde moeten brengen. De verhuurder voert een driejaarlijkse controle uit. Als de verhuurder op een ander moment zou vaststellen dat de huurder niet voldoet aan zijn huurdersverplichting, dan kan hij dat ook signaleren aan de toezichthouder.

13. Bewust thuis blijven voor zwaar gehandicapt kind - Moet een sociale huurder die thuis blijft om te zorgen voor een zwaar gehandicapt kind waarvoor geen opvang is zich inschrijven bij de VDAB?

Dit is een sociale huurder die mantelzorg verleent. Zie antwoord op vraag 8.